สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 3
เดีอนนี้ 179
เดือนก่อน 206
ปีนี้ 385
ปีก่อน 3,329
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
2.งบดำเนินงาน
3. (2562) พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 1.ค่าใช้จ่ายอบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์น้อย (12,000 บ.) 2. ค่าใช้จ่ายในการเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน (5,000 บ.) 17,000.00   0.00 17,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.ปทุมธานี เขต 2 (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 (มี.ค.-พ.ค.2563)
113,400.00 0.00 0.00 113,400.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.2) จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 (เดือน ก.พ.2563)
37,800.00 0.00 0.00 37,800.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.3) จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (ต.ค.2562-ม.ค.2563)
151,200.00 0.00 0.00 151,200.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 บาท (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 บาท (ตุลาคม2562-มกราคม 2563)
2,520,000.00 0.00 0.00 2,520,000.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท 0.00   0.00 0.00
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (ต.ค.62-ม.ค.63) (66 โครงการย่อย)  
 
5.1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ต.ค.62-ม.ค.63) (ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.2) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดสระบัว)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.3) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดมูลจินดาราม )
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.4) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดเขียนเขต )
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.5) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดขุมแก้ว )
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.6) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดแสงสรรค์)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.7) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ทองพูลอุทิศ)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.8) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.9) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ธัญญสิทธิศิลป์)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.10) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดนาบุญ)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.11) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดอัยยิการาม)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.12) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดนพรัตนาราม)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.13) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (แสนชื่นปานนุกูล)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.14) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์))
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.15) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดจตุพิธวราวาส)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.16) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดราษฎรบํารุง)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.17) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดเจริญบุญ)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.18) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดจุฬาจินดาราม)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.19) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (หิรัญพงษ์อนุสรณ์)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.20) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดศรีคัคณางค์)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.21) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดสุขบุญฑริการาม)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.22) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดสอนดีศรีเจริญ)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.23) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดพวงแก้ว)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.24) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.25) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดศรีสโมสร)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.26) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ศาลาลอย)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.27) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดแสงมณี)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.28) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดปทุมนายก)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.29) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (อยู่ประชานุเคราะห์)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.30) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.31) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดธรรมราษฏร์เจริญผล)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.32) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง))
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.33) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ))
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.34) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.35) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.36) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดโปรยฝน)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.37) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดลาดสนุ่น)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.38) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดโพสพผลเจริญ)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.39) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดโสภณาราม)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.40) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (รวมราษฎร์สามัคคี)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.41) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ร่วมจิตประสาท)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.42) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ร่วมใจประสิทธิ์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.43) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.44) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (สหราษฎร์บํารุง)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.45) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดแจ้งลําหิน)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.46) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดประชุมราษฏร์)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.47) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดเกตุประภา)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.48) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดสุวรรณ)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.49) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดพิรุณศาสตร์)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.50) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (กลางคลองสิบ)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.51) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดทศทิศ)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.52) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดอดิศร)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.53) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ชุมชนวัดทําเลทอง)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.54) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดพืชอุดม)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.55) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดนิเทศน์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.56) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดปัญจทายิกาวาส)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.57) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดคลองชัน)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.58) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดกลางคลองสี่)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.59) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดมงคลรัตน์)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.60) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดชัยมังคลาราม)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.61) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดธัญญะผล)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.62) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (เจริญดีวิทยา)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
 
5.63) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดสมุหราษฎร์บํารุง)
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 อรณิช
 
5.64) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดดอนใหญ่)
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 อรณิช
 
5.65) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (วัดลานนา)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
5.66) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) (ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 อรณิช
6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 48,000.00   0.00 48,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 140,000.00   0.00 140,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย 30,000.00   0.00 30,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่ (จัดทำแผนการนิเทศ) 20,000.00   0.00 20,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และจัดเตรียมการนำเสนอผลงาน IQA AWARD 6,463.00   0.00 6,463.00
กลุ่มนโยบายและแผน
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และจัดเตรียมการนำเสนอฯ IQA AWARD 6,463.00   0.00 6,463.00
กลุ่มนโยบายและแผน
12 จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) 20,000.00   0.00 20,000.00
อรณิช
13 สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 10,000.00   0.00 10,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ เพิ่มเวลารู้ Active Learning ระดับ สพฐ. ปี 2563 15,000.00   0.00 15,000.00
กลุ่มนโยบายและแผน
15 เตรียมการวางแผนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 66,220.00   0.00 66,220.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รวม 3,949,546.00   0.00 3,949,546.00
 

100.00 %

 
1. (2562) บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 1.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (15 โครงการย่อย)  
 
1.1) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.2) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดแจ้งลําหิน)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.3) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดสมุหราษฎร์บํารุง)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.4) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดอดิศร)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.5) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดพืชอุดม)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.6) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดจุฬาจินดาราม)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.7) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดปัญจทายิกาวาส)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.8) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดประชุมราษฏร์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.9) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดสุวรรณ)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.10) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดธรรมราษฏร์เจริญผล)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.11) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (ชุมชนวัดทําเลทอง)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.12) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดโสภณาราม)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.13) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (วัดพิรุณศาสตร์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.14) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (ร่วมใจประสิทธิ์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.15) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ (ครูวิทย์+คณิต (1,420,200 บาท) (อยู่ประชานุเคราะห์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
2 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD 5,000.00   0.00 5,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3 จัดสรรค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชีั่วโมงให้แก่โรงเรียน 6 โรงเรียนคือ ร่วมใจประสิทธิ์ ร่วมจิตประสาท รวมราษฎร์สามัคคี เจริญดีวิทยา วัดธัญญะผล ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 148,000.00   0.00 148,000.00
รวม 1,573,200.00   0.00 1,573,200.00
 

100.00 %

 
10. (2563) บูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปี 2563 (50,000 บาท) 50,000.00   0.00 50,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี พ.ศ.2563 200,000.00   0.00 200,000.00
นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
3 โครงการโรงเรียนสุจริต คชจ.ในการประเมินและจัดทำเอกสารต้นฉบับ "ชุดฝึกอบรม ITA Online 21,000.00   0.00 21,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4 โครงการโรงเรียสุจริต 189,000.00   0.00 189,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รวม 460,000.00   0.00 460,000.00
 

100.00 %

 
4. (2563) ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (302,000 บาท) 4 กิจกรรม 302,000.00   0.00 302,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รวม 302,000.00   0.00 302,000.00
 

100.00 %

 
3. (2563) พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 2.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (14 โครงการย่อย)  
 
1.1) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.2) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดสมุหราษฎร์บํารุง)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.3) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดอดิศร)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.4) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดพืชอุดม)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.5) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดจุฬาจินดาราม)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.6) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดปัญจทายิกาวาส)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.7) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดประชุมราษฏร์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.8) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดสุวรรณ)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.9) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดธรรมราษฏร์เจริญผล)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.10) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดโสภณาราม)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.11) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดแจ้งลําหิน)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.12) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (วัดพิรุณศาสตร์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.13) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (ร่วมใจประสิทธิ์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.14) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน ) ครั้งที่ 2 (ครูวิทย์+คณิต (1,325,520 บาท) (อยู่ประชานุเคราะห์)
94,680.00 0.00 0.00 94,680.00 กลุ่มนโยบายและแผน
2 งบ 5,000,000 บาท สำหรับบริหารจัดการในสำนักงานเขต (28 โครงการย่อย)  
 
2.1) 1.งบประจำ - ค่าสาธารณูปโภค
560,800.00 0.00 0.00 560,800.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.2) 1.งบประจำ - ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (สพป.ปทุมธานี เขต 2)
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.3) 1.งบประจำ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.4) 1.งบประจำ - จ้างเหมาบริการ (สพป.ปทุมธานี เขต 2)
1,080,000.00 0.00 0.00 1,080,000.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.5) 1.งบประจำ - อื่น ๆ
259,200.00 0.00 0.00 259,200.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.6) 2.กลยุทธ์ - โครงการการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID plan)
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
2.7) 2.กลยุทธ์ - โครงการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.8) 2.กลยุทธ์ - โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่การยกระดับคุณภาพระบบงานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.9) 2.กลยุทธ์ - โครงการการอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สพป.ปท. 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"
180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
2.10) 2.กลยุทธ์ - โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.11) 2.กลยุทธ์ - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประชากรวัยเรียน
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
2.12) 2.กลยุทธ์ - โครงการห้องเรียนคุณภาพ
40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.13) 2.กลยุทธ์ - โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ
45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
2.14) 2.กลยุทธ์ -โครงการประกันคุณภาพ
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.15) 2.กลยุทธ์ -โครงการพัฒนาระบบงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.16) 2.กลยุทธ์ -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.17) 2.กลยุทธ์ -โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยและพนักงานราชการสู่มืออาชีพ
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
2.18) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการ ก.ต.ป.น. การพัฒนาเครื่อข่ายความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.19) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) (สพป.ปทุมธานี เขต 2)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
2.20) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 กลุ่มอำนวยการ
 
2.21) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทปราการ
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
2.22) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2562
350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
2.23) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการบริหารจัดการโดยใช้อำเภอเป็นฐาน
35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.24) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
2.25) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามนโยบายภาครัฐ
70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.26) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการพัฒนาระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 Budgeting Report System (BRS)
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 กลุ่มนโยบายและแผน
 
2.27) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพครู (วันครู 2563)
60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 กลุ่มอำนวยการ
 
2.28) 3.งบเพิ่มประสิทธิผล - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ให้กับ 5 โรงเรียน (60,000) สำหรับรณรงค์และติดตามฯ (10,000) 70,000.00   0.00 70,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4 จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (67 โครงการย่อย)  
 
4.1) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม )
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.2) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดสระบัว)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.3) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดมูลจินดาราม )
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.4) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดเขียนเขต )
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.5) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดขุมแก้ว )
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.6) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดแสงสรรค์)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.7) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ทองพูลอุทิศ)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.8) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.9) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ธัญญสิทธิศิลป์)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.10) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดนาบุญ)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.11) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดอัยยิการาม)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.12) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดนพรัตนาราม)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.13) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (แสนชื่นปานนุกูล)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.14) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์))
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.15) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดจตุพิธวราวาส)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.16) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดราษฎรบํารุง)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.17) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดเจริญบุญ)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.18) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดจุฬาจินดาราม)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.19) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (หิรัญพงษ์อนุสรณ์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.20) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดศรีคัคณางค์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.21) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดสุขบุญฑริการาม)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.22) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดสอนดีศรีเจริญ)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.23) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดพวงแก้ว)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.24) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.25) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดศรีสโมสร)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.26) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ศาลาลอย)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.27) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ชุมชนบึงบา)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.28) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดแสงมณี)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.29) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดปทุมนายก)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.30) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (อยู่ประชานุเคราะห์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.31) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (แสนจําหน่ายวิทยา)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.32) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดธรรมราษฏร์เจริญผล)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.33) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง))
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.34) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ))
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.35) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.36) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.37) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดโปรยฝน)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.38) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดลาดสนุ่น)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.39) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดโพสพผลเจริญ)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.40) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดประยูรธรรมาราม)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.41) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดโสภณาราม)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.42) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (รวมราษฎร์สามัคคี)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.43) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ร่วมจิตประสาท)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.44) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ร่วมใจประสิทธิ์)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.45) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.46) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (สหราษฎร์บํารุง)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.47) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดแจ้งลําหิน)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.48) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดประชุมราษฏร์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.49) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดเกตุประภา)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.50) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดสุวรรณ)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.51) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดพิรุณศาสตร์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.52) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (กลางคลองสิบ)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.53) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดทศทิศ)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.54) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดอดิศร)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.55) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (ชุมชนวัดทําเลทอง)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.56) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดพืชอุดม)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.57) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดนิเทศน์)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
 
4.58) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดปัญจทายิกาวาส)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.59) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดคลองชัน)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.60) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดกลางคลองสี่)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.61) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดมงคลรัตน์)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.62) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดชัยมังคลาราม)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.63) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดธัญญะผล)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.64) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (เจริญดีวิทยา)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 อรณิช
 
4.65) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดสมุหราษฎร์บํารุง)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 อรณิช
 
4.66) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดดอนใหญ่)
10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 อรณิช
 
4.67) จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ก.พ.63-เม.ย.63) (วัดลานนา)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 อรณิช
5 ป้องกันติดตามรายงานผลที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ 400,000.00   0.00 400,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 สำหรับคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 7,000.00   0.00 7,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวม 6,478,520.00   0.00 6,478,520.00
 

100.00 %

 
4. (2562) ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางไปประชุม กิจกรรมทักษะภาษาไทย 2,400.00   0.00 2,400.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะในการเดินทางไปประชุมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1,600.00   0.00 1,600.00
กลุ่มนิเทศฯ
รวม 4,000.00   0.00 4,000.00
 

100.00 %

 
6. (2562) บูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. 291,000.00   0.00 291,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวม 291,000.00   0.00 291,000.00
 

100.00 %

 
3.งบลงทุน
4. (2563) ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนประชารัฐ (วัดจตุพิธวราวาส) 300,000.00 - 0.00 300,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
รวม 300,000.00 - 0.00 300,000.00
 

100.00 %

 
3. (2563) พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
2 (รายการงบปีเดียว) (11 โครงการย่อย) -  
 
1.1) ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (วัดเขียนเขต )
506,200.00 - 0.00 506,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.2) บ้านพักครู 205/26 (วัดโพสพผลเจริญ)
751,000.00 - 0.00 751,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.3) บ้านพักครู 8 ครอบครัว (ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม )
3,978,000.00 - 0.00 3,978,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.4) บ้านพักครู 8 ครอบครัว (วัดเกตุประภา)
3,978,000.00 - 0.00 3,978,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (วัดมูลจินดาราม )
170,000.00 - 0.00 170,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์)
473,700.00 - 0.00 473,700.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.7) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ศาลาลอย)
197,800.00 - 0.00 197,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดนิเทศน์)
325,000.00 - 0.00 325,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.9) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดจุฬาจินดาราม)
165,700.00 - 0.00 165,700.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.10) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดศรีคัคณางค์)
196,500.00 - 0.00 196,500.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
1.11) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (วัดแจ้งลําหิน)
387,800.00 - 0.00 387,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
3 (โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5 โรงเรียน) (5 โครงการย่อย) -  
 
2.1) ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม) (ร่วมใจประสิทธิ์)
855,400.00 - 0.00 855,400.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
2.2) ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.303/28 (ปี 2539) (รวมราษฎร์สามัคคี)
4,735,000.00 - 0.00 4,735,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
2.3) ค่าปรับปรุงซ่อมซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (รวมราษฎร์สามัคคี)
533,000.00 - 0.00 533,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
2.4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ร่วมใจประสิทธิ์)
835,000.00 - 0.00 835,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
2.5) จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ร่วมจิตประสาท)
334,900.00 - 0.00 334,900.00  กรรณิกา เถาปฐม
4 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 19,300.00 - 0.00 19,300.00  กรรณิกา เถาปฐม
5 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 19,300.00 - 0.00 19,300.00  กรรณิกา เถาปฐม
6 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 19,300.00 - 0.00 19,300.00  กรรณิกา เถาปฐม
7 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 19,300.00 - 0.00 19,300.00  กรรณิกา เถาปฐม
8 ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ 120,000.00 - 0.00 120,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
9 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล 200,000.00 - 0.00 200,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
10 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ 150,000.00 - 0.00 150,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
11 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 - 0.00 400,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
12 ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00 - 0.00 150,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
13 ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00 - 0.00 150,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
14 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด 60,000.00 - 0.00 60,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
15 งบผูกพัน (ธัญสิทธิศิลป์) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564) (1 โครงการย่อย) -  
 
14.1) (งบผูกพัน ธัญสิทธิศิลป์) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2564) (ธัญญสิทธิศิลป์)
6,897,200.00 - 0.00 6,897,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
16 งบผูกพัน การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่) วงเงิน 19,490,000 บาท (2 โครงการย่อย) -  
 
15.1) งบผูกพัน จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน (เจริญดีวิทยา)
12,269,200.00 - 0.00 12,269,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
15.2) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผุกพันเดิม) (เจริญดีวิทยา) (เจริญดีวิทยา)
2,614,200.00 - 0.00 2,614,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
17 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 24,300.00 - 0.00 24,300.00  กรรณิกา เถาปฐม
18 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 48,600.00 - 0.00 48,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
19 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว 35,200.00 - 0.00 35,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
20 จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (25 โครงการย่อย) -  
 
19.1) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (วัดประยูรธรรมาราม)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.2) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (วัดคลองชัน)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.3) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (วัดเกตุประภา)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.4) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (กลางคลองสิบ)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.5) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (วัดพืชอุดม)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.6) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (วัดลาดสนุ่น)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.7) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (วัดโสภณาราม)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.8) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.9) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (ชุมชนบึงบา)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.10) ค่าครุภัณฑ์ ปี 2563 (วัดอัยยิการาม)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.11) ค่าครุภัณฑ์ ปี 2563 (วัดแสงสรรค์)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.12) ค่าครุภัณฑ์ ปี 2563 (วัดสระบัว)
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.13) ค่าครุภัณฑ์ ปี 2563 (ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม )
343,600.00 - 0.00 343,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.14) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (วัดขุมแก้ว )
79,000.00 - 0.00 79,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.15) โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (วัดปทุมนายก)
158,000.00 - 0.00 158,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.16) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา มอก. (วัดขุมแก้ว )
63,200.00 - 0.00 63,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.17) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (วัดโสภณาราม)
47,400.00 - 0.00 47,400.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.18) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (วัดกลางคลองสี่)
63,200.00 - 0.00 63,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.19) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (วัดจุฬาจินดาราม)
63,200.00 - 0.00 63,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.20) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (วัดราษฎรบํารุง)
63,200.00 - 0.00 63,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.21) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (วัดสุขบุญฑริการาม)
47,400.00 - 0.00 47,400.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.22) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (วัดปทุมนายก)
63,200.00 - 0.00 63,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.23) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์)
90,060.00 - 0.00 90,060.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.24) โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. (นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ))
30,020.00 - 0.00 30,020.00  กรรณิกา เถาปฐม
 
19.25) โต๊ะเก้าอี้ระดับประพมศึกษา แบบ มอก. (กลางคลองสิบ)
47,400.00 - 0.00 47,400.00  กรรณิกา เถาปฐม
21 บ้านพักครู 8 ครอบครัว 3,978,000.00 - 0.00 3,978,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
22 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 - 0.00 59,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
23 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 - 0.00 59,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
24 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 - 0.00 59,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
25 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 - 0.00 59,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
26 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 - 0.00 59,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
27 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65,500.00 - 0.00 65,500.00  กรรณิกา เถาปฐม
28 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65,500.00 - 0.00 65,500.00  กรรณิกา เถาปฐม
29 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65,500.00 - 0.00 65,500.00  กรรณิกา เถาปฐม
30 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 43,000.00 - 0.00 43,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
31 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 43,000.00 - 0.00 43,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
32 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 126,000.00 - 0.00 126,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
33 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 126,000.00 - 0.00 126,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 126,000.00 - 0.00 126,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
35 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 126,000.00 - 0.00 126,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 126,000.00 - 0.00 126,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
37 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 126,000.00 - 0.00 126,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
38 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 420,000.00 - 0.00 420,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
39 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 135,000.00 - 0.00 135,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
40 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 135,000.00 - 0.00 135,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
41 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 135,000.00 - 0.00 135,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
42 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500.00 - 0.00 9,500.00  กรรณิกา เถาปฐม
43 เครื่องมัลติมิเดี่ยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens 30,300.00 - 0.00 30,300.00  กรรณิกา เถาปฐม
44 เครื่องมัลติมิเดี่ยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens 60,600.00 - 0.00 60,600.00  กรรณิกา เถาปฐม
45 เครื่องมัลติมิเดี่ยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSL Lumens 42,500.00 - 0.00 42,500.00  กรรณิกา เถาปฐม
46 เครื่องมัลติมิเดี่ยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSL Lumens 85,000.00 - 0.00 85,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
47 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 133,200.00 - 0.00 133,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
48 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 51,800.00 - 0.00 51,800.00  กรรณิกา เถาปฐม
49 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 241,920.00 - 0.00 241,920.00  กรรณิกา เถาปฐม
50 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. 84,000.00 - 0.00 84,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
51 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. 67,200.00 - 0.00 67,200.00  กรรณิกา เถาปฐม
52 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. 168,000.00 - 0.00 168,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
53 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. 84,000.00 - 0.00 84,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
54 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. 95,750.00 - 0.00 95,750.00  กรรณิกา เถาปฐม
55 โทรทัศน์สี แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 112,000.00 - 0.00 112,000.00  กรรณิกา เถาปฐม
รวม 54,307,250.00 - 0.00 54,307,250.00
 

100.00 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
4. (2562) ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (8 โครงการย่อย)  
 
1.1) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจรกรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)
12,664,275.00 0.00 0.00 12,664,275.00
 
 
1.2) จัดสรรงบประมาณ ปี 2563 งบเงินอุดหนุน จำนวน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 60
12,713,551.00 0.00 0.00 12,713,551.00
 
กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.3) จัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เงินอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)
50,893,701.00 0.00 0.00 50,893,701.00
 
กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.4) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (70%)
30,709,260.00 0.00 0.00 30,709,260.00
 
 
1.5) จัดสรรเงินอุดหนุน 2 รายการ (ค่าอุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
909,443.00 0.00 0.00 909,443.00
 
กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50,893,701.00 0.00 0.00 50,893,701.00
 
กลุ่มนโยบายและแผน
 
1.7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
909,443.00 0.00 0.00 909,443.00
 
 
1.8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)
51,803,144.00 0.00 0.00 51,803,144.00
 
2 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
2,393,000.00 0.00 0.00 2,393,000.00
 
รวม 213,889,518.00   0.00 213,889,518.00
 

100.00 %

 
5. (2563) ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ 5,077,528.00   0.00 5,077,528.00
กลุ่มนโยบายและแผน
2 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 1/2563 80,508.00   0.00 80,508.00
กลุ่มนโยบายและแผน
รวม 5,158,036.00   0.00 5,158,036.00
 

100.00 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
3. (2563) พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 122,000 บาท 122,000.00   0.00 122,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2 จัดสรรเงินงบประมาณให้่กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา 15,000.00   0.00 15,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 13,000.00   0.00 13,000.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รวม 150,000.00   0.00 150,000.00
 

100.00 %

 
4. (2562) ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการฯ เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2563 16,300.00   0.00 16,300.00
กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 (ม.ค.- มี.ค.2563) จำนวน 17 อัตรา (17 โครงการย่อย)  
 
2.1) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.2) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.3) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.4) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.5) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.6) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.7) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.8) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.9) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.10) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.11) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.12) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.13) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.14) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.15) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.16) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
 
2.17) จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ม.ค.-มี.ค.2563)
51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
 
อรณิช
รวม 883,300.00   0.00 883,300.00
 

100.00 %

 
7. (2562) บูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1 (203,580 บาท) 203,580.00   0.00 203,580.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รวม 203,580.00   0.00 203,580.00
 

100.00 %

 
4. (2563) ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 (153,580 บาท) 153,580.00   0.00 153,580.00
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2 โครงการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 15,000.00   0.00 15,000.00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวม 168,580.00   0.00 168,580.00
 

100.00 %

 
(2) + (3) 67,665,516.00 0.00 % 0.00 100.00 % 67,665,516.00
รวม 288,118,530.00 0.00 % 0.00 100.00 % 288,118,530.00
เงินนอกงบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
เงินเหลือจ่าย
ไม่มีข้อมูล

รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน
รวม       0.00